Rozbudowa drogi powiatowej 1514C Mąkowarsko – Sokole Kuźnica (kuj.-pom.)

Celem opracowania była inwentaryzacja dendrologiczna drzew i krzewów w związku z rozbudową drogi powiatowej 1514C Mąkowarsko – Sokole Kuźnica. Pomiarem objęto drzewa oraz krzewy rosnące w pasie drogowym oraz tereny leśne poza pasem drogowym, na których planowane są linie rozgraniczające planowaną inwestycję.

W pasie drogowym ww. drogi pomierzono łącznie 950 drzew i 73 krzewów. Ponadto na powierzchni pasa drogowego stwierdzono obecność dwóch fragmentów upraw leśnych.

Na inwentaryzowanym terenie dominują gatunki pospolite w tutejszej florze, licznie reprezentowane w środowisku typowo leśnym. Do dominujących gatunków drzewiastych należy zaliczyć tutaj sosnę pospolitą (Pinus sylvestris) oraz brzozę brodawkowatą (Betula pendula). W mniejszym udziale spotkać tu można m.in. świerk pospolity (Picea abies), dąb szypułkowy (Quercus robur) oraz robinię akacjową (Robinia pseudoacacia). Zadrzewienia w zasadzie o budowie jednopiętrowej. Sporadycznie występuje tutaj podrost reprezentowany przez samosiewy robinii akacjowej, jałowca pospolitego czy olszy szarej (Alnus cinerea). Wśród krzewów przeznaczonych do wycinki dominuje jałowiec pospolity (Juniperus communis), pojedynczo występują kępy leszczyny pospolitej (Corylus avellana) i  berberysu zwyczajnego (Berberis vulgaris) czy tarniny (Prunus spinosa).

Planowana przebudowa drogi wiąże się również z wycinką fragmentów terenów leśnych (Ls) znajdujących się poza pasem drogowym. Zgodnie z wymogami technicznymi dla tego typu dróg, wycinką objęty powinien zostać pas o szerokości do 20 metrów. Łączną liczbę drzew na terenach leśnych oszacowano na podstawie powierzchni taksacyjnych wyznaczonych w losowo ale również reprezentatywnych dla wydzieleń leśnych powierzchniach zakładając czasowe powierzchnie kołowe o promieniu 10 metrów. Łączna ilość drzew została oszacowana na 2593 sztuk.