Inwentaryzacja drogi – Pułtusk

Opis inwentaryzacji

Drzewostan przydrożny w ogólnym dobrym i średnim stanie zachowania. Łącznie zinwentaryzowano 222 sztuk drzew i krzewów. Powstałe opracowanie zawierało szczegółowy opis zinwentaryzowanych drzew i krzewów, z pomierzonymi obwodami pni na wysokości 130cm (jeśli drzewo było rozgałęzione poniżej, mierzono wszystkie jego pnie na wysokości 130cm), oszacowaną szerokością korony, wysokość drzew, powierzchnię zajmowaną przez krzewy, stan sanitarny zinwentaryzowanych drzew i krzewów. Zgodnie z art.83f ust.3 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2013 poz. 627 z późniejszymi zmianami) pomiarem objęto drzewa o obwodzie powyżej 35 cm obwodu na wysokości 5 cm od ziemi w przypadku „gatunków inwazyjnych i szybkorosnących”, a w przypadku pozostałych gatunków drzew pomiarem objęto drzewa, które osiągnęły minimum 25 cm obwodu na wysokości 5 cm. Pomiarem objęto również drzewa, kępy podrostów i zakrzaczeń, którym nadano osobną numerację – zieleń tę projektanci ujęli do przedmiaru robót i do kosztorysu inwestorskiego związanego z dokumentacją projektową.

Rośliny drzewiaste w terenie opracowania cechuje niewielkie zróżnicowanie gatunkowe, gdzie dominował przede wszystkim klon zwyczajny (Acer platanoides). W pasie drogowym w zasadzie brak zakrzaczeń, które najprawdopodobniej są usuwane na bieżąco w okresie wegetacyjnym roślin. Klony zwyczajne, cechowała zwykle dwu lub trzy pniowość od około 2 (2,5) metra – najprawdopodobniej było to związane z częściowym ogławianiem drzew w przeszłości albo słabą jakością sadzonek, które posłużyły do obsadzenia pasa drogowego. Drzewa w większości o symetrycznych koronach i o podobnych rozmiarach występują w formie szpalerowej. Gatunki o mniejszym udziale, które wchodziły w skład zieleni przydrożnej to klon jawor (Acer pseudoplatanus), świerk pospolity (Picea abies), brzoza brodawkowata (Betula pendula), wiąz szypułkowy (Ulmus leavis), dąb szypułkowy (Quercus robur), czy pojedynczo występujące lipy drobnolistne (Tilia cordata) i kasztanowiec zwyczajny (Aesculus hippocastanum). Warstwa krzewów incydentalna reprezentowana zaledwie przez dwa gatunki bez czarny (Sambucus nigra) oraz różą dziką (Rosa canina). Poza pojedynczymi osobnikami topól czarnych (Populus nigra) w zasadzie drzewa nie wymagają pilnej wycinki czy pielęgnacji, powinny zostać zachowane w przypadku możliwości przeprowadzenia przebudowy drogi w alternatywnym kierunku. Sama nawierzchnia drogi miejscami dość mocno zniszczona, posiada poprzeczne spękania asfaltu oraz uszkodzenia krawędzi drogi.