Projekt sieci ciepłowniczej 2xDN400 w rejonie ulic Unii Lubelskiej, Królowej Jadwigi w Bydgoszczy

Inwentaryzacja dotyczyła projektowej sieci ciepłowniczej 2xDN400 w rejonie ulic Unii Lubelskiej, Królowej Jadwigi, Dworcowej, Obrońców Bydgoszczy w Bydgoszczy – Astoria. Całość zadania została podzielona na 2 etapy.

Etap 1

Teren objęty inwentaryzacją to teren położony w pobliżu ulicy Unii Lubelskiej w Bydgoszczy. Zieleń w większości w dobrym stanie zachowania w pobliżu skateparku. Po drugiej stronie ulicy Unii Lubelskiej, drzewa już w dużo gorszym stanie zachowania. W tutejszym parku spotkamy duże drzewa jak klon srebrzysty czy topole czarne, nie mniej są to w większości drzewa wymagające pilnej wycinki bądź prac pielęgnacyjnych (liczny posusz, wypróchnienia, liczna jemioła w koronach drzew). Druga część terenu objętego przebudową sieci znajduje się za parkingiem samochodowym w odległości około 70 metrów. Zieleń w drugiej części etapu (poza ogrodzonym terenem Astorii, gdzie występują nieliczne krzewy) niezorganizowana i w złym stanie zachowania. Na działce 52/2 silne zachwaszczenie oraz wysypisko śmieci. Drzewa w północnej części działki rosną w dużych skupieniach, tworząc w zasadzie jednogatunkowe zadrzewienie. Dominującym gatunkiem na tutejszym terenie jest robinia akacjowa, wśród których dostrzec można pojedyncze morwy czarne.

Etap 2

Teren objęty inwentaryzacją to fragmenty działek 67/1, 66/1 oraz 67/2 położonych w pobliżu ulicy Królowej Jadwigi w Bydgoszczy. Przedmiotowy teren stanowi fragment zieleni miejskiej. Dominującym składnikiem zadrzewienia są robinie akacjowe (drzewa w większości w złym stanie zachowania, opanowywane przez jemiołę oraz częściowo pochylone). Na działce 67/1 liczne jałowce w dobrym stanie zachowania, z możliwością ich przesadzenia w przypadku kolizji z projektem przebudowy sieci ciepłowniczej. Działkę 67/1 ponadto porasta dość gęsto irga pozioma (w bardzo dobrym stanie zachowania), jej ewentualne przesadzenie może być utrudnione z uwagi na dość dużą szerokość krzewów, nie mniej należy przemyśleć jej relokacji na inny sąsiedni teren.