MEW Ardapy (war.-maz.)

Inwentaryzacja drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki pod tereny zalewowe MEW Ardapy

Teren objęty inwentaryzacją to obszar o powierzchni około 5 hektarów
o bardzo zróżnicowanej rzeźbie terenu. Miejscami teren spłaszczony, w
większości jednak teren o gwałtownych spadkach terenu nawet do 15 metrów.

Gatunkiem dominującym jest olsza czarna – Alnus glutinosa L. Drzewa w większości w średnim stanie zachowania, teren na którym rosną drzewa i krzewy o zwiększonej wilgotności, bardzo stromy, a przez to miejscami
bardzo trudno dostępny, szczególnie w okresie zimowym przy zalegającej warstwie śniegu. W związku z brakiem dostępu do kilku drzew ich wymiary oszacowano, a każdy taki przypadek opisano w zestawieniu tabelarycznym
drzew.