Droga powiatowa 1680N / DK nr 58 – Skarżyn – Prostki (woj. war.-maz.)

Inwentaryzacja dendrologiczna na potrzeby projektu przebudowy drogi powiatowej 1680N DK nr 58 – Skarżyn – Sokoły Jeziorne – Prostki od km 0+000 do km 9+700

W pasie drogowym oraz przy projektowanych odwodnieniach ww. drogi znajduje się 762 drzew i krzewów. Ponadto na powierzchni pasa drogowego stwierdzono obecność dwóch fragmentów upraw leśnych.  Łącznie do wycinki przewiduje się wycinkę 1102 sztuk drzew i krzewów.

Na inwentaryzowanym terenie dominują gatunki rodzime krajowej flory. W przylegających do pasa drogowego dominują drzewostany iglaste (głównie sosna pospolita), ale również drzewostany liściaste jak brzoza brodawkowata czy klon zwyczajny. Drzewa w pasie drogowym to przede wszystkim dorodne klony zwyczajne, lipy drobnolistne, brzozy brodawkowate w mniejszym udziale jesiony wyniosłe, wierzby kruche i inne gatunki. Drzewa na odsłoniętej przestrzeni w większości porastają liczne gatunki chronionych porostów nadrzewnych. Porosty dominują przede wszystkim na klonach zwyczajnych oraz jesionach wyniosłych, rzadziej pojawiają się na wierzbach kruchych oraz brzozach brodawkowatych czy lipach drobnolistnych.