29 Lut 2016

Jak sporządzić wniosek o wycinkę drzew i krzewów?

Po wniosek o wycinkę drzew i krzewów, należy się zgłosić do odpowiedniego lokalizacyjnie urzędu, najczęściej w wydziale ochrony środowiska. Warto przejrzeć wcześniej jednak jego stronę internetową, na której zwykle znajdują się gotowe do pobrania wnioski o wycinkę.

Wniosek o wydanie zezwolenia* na usunięcie drzew powinien zawierać informacje:
– imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń**,
– oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń ,
– zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4,
– nazwę gatunku drzewa lub krzewu,
– obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm***
– wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew***,
– miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej,
– rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości,
– projekt planu nasadzeń zastępczych****,
– projekt przesadzenia drzewa lub krzewu*****,

*zgodnie z art.83b uop,
** szerzej o „właścicielach urządzeń” w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
***więcej o pomiarach drzew znajdziesz tutaj,
****więcej o projekcie nasadzeń drzew i krzewów znajdziesz tutaj,
*****spotkałem się z odmową we wcześniejszych projektach co do przesadzania drzew. O ile w przypadku brzóz było to uzasadnione, bądź gdy drzewa (już nie młode) rosły na pochyleniu terenu i ich wykopanie przesadzarką byłoby utrudnione i szanse na ich przeżycie raczej iluzoryczne, to w przypadku przesadzenia drzew młodych w innym temacie było to aż dziwne. Warto przed podjęciem decyzji o przesadzeniu drzew rozpatrzeć za i przeciw czyli czy przesadzane drzewo jesteśmy w stanie pielęgnować tak aby się przyjęło na nowym miejscu, czy koszt samego przesadzenia nie będzie wyższy od posadzenia nowej sadzonki…