29 Lut 2016

Procedura usuwania zieleni z obszaru Natura 2000

Jaka jest procedura usuwania zieleni z obszaru Natura 2000 ?

Procedura usuwania zieleni z obszaru Natura 2000 jest taka sama, jak w przypadku terenów nieobjętych ochroną. Dodatkowe postępowanie związane z wydaniem decyzji na usunięcie zieleni na tych obszarach może być prowadzone jedynie w przypadku konieczności wycinki w związku z realizacją inwestycji (a nie z działaniem, do którego zalicza się samo usunięcie drzew).

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 5 pkt 2 b ustawy o ochronie przyrody przez obszar Natura 2000 należy rozumieć obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny obszar ochrony siedlisk lub obszar mający znaczenie dla Wspólnoty, utworzony w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków roślin lub zwierząt, będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty Europejskiej, wyznaczanych na zasadach określonych w art. 27 a powyższej ustawy. Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, organ właściwy do wydania decyzji wymaganej przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia, innego niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jest obowiązany do rozważenia, przed wydaniem tej decyzji, czy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Do decyzji takich należy m.in. zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów (art. 96 ust. 2 pkt 4 przytoczonej powyżej ustawy). Nie oznacza to jednak, że w każdym przypadku usuwania drzew lub krzewów będzie miała zastosowanie ta procedura. Stosuje się ją tylko wtedy, jeśli wycinka mogłaby spowodować negatywny wpływ na siedliska zwierząt lub roślin występujące na obszarze planowanej wycinki lub na terenach sąsiadujących i tylko wtedy, gdy jest to związane z realizacją jakiejś inwestycji. Oceny w tym zakresie dokonywać będzie organ właściwy do wydania decyzji stanowiącej podstawę realizacji przedsięwzięcia.