29 Lut 2016

Odpowiedzialność za usunięcie drzewa

Kto ponosi odpowiedzialność za usunięcie drzew i krzewów bez wymaganego przepisami prawa zezwolenia?

Za usunięcie bez wymaganego zezwolenia lub zniszczenie drzew lub krzewów odpowiedzialność ponosi wyłącznie posiadacz nieruchomości, ale tylko wówczas, jeśli sam dopuścił się ich zniszczenia, zlecił ich usunięcie lub się na to zgodził. Osoba trzecia, która dokona wycięcia drzew lub krzewów z cudzej nieruchomości lub ich zniszczenia bez zgody i wiedzy właściciela ponosi odpowiedzialność karną oraz odpowiedzialność cywilną z tytułu czynu niedozwolonego. W tym przypadku posiadacz nieruchomości jako osoba pokrzywdzona powinien niezwłocznie zgłosić powyższy fakt na Policję lub do Straży Miejskiej oraz podjąć inne działania w celu zabezpieczenia terenu i niedopuszczenia do ponownego bezprawnego działania osób trzecich.