29 Lut 2016

Kto wydaje zgodę na wycinkę drzew

Organem, który wydaje zezwolenia na wycięcie drzew lub krzewów jest prezydent miasta, burmistrz lub wójt w zależności od miejsca położenia działki. Jeżeli drzewo znajduje się w pasie drogowym odpowiedni ww. organ wydaje zgodę po uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.* W przypadku gdy nieruchomość jest wpisana do rejestru zabytków organem właściwym do wydania zezwolenia na wycięcie drzewa lub krzewu jest wojewódzki konserwator zabytków.** Do wycięcia drzew lub krzewów można przystąpić dopiero po uprawomocnieniu się decyzji, czyli po 14 dniach od jej wydania.

* Art. 83a ust.2 ustawy o ochronie przyrody
** Art. 83a ust.1 ustawy o ochronie przyrody

Kiedy decyzję na wycinkę wydaje dyrektor parku narodowego, kiedy regionalny dyrektor ochrony środowiska?

Dyrektor parku narodowego – Gdy działka, na terenie której rośnie drzewo położona jest na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego, bez względu na prawo własności.

Regionalny dyrektor ochrony środowiska – Gdy działka, na terenie której rośnie drzewo położona jest na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach rezerwatu przyrody, bez względu na prawo własności.

 

Kiedy decyzję na wycinkę wydaje wojewódzki konserwator zabytków?

Wojewódzki konserwator zabytków wydaje zgodę w przypadku gdy działka, na terenie której rośnie drzewo wnioskowane do usunięcia wpisana jest do rejestru zabytków, nie jest położone na obszarze objętym ochroną (park narodowy, rezerwat przyrody), bez względu na prawo własności – dotyczy to zarówno terenów będących własnością prywatną jak i terenów gminnych.

Kiedy decyzję na wycinkę wydaje starosta, wójt, burmistrz, prezydent miasta?

Starosta – Gdy działka, na której rośnie drzewo wnioskowane do usunięcia stanowi bezwzględnie własność gminy zarówno wiejskiej jak i miejskiej), nie jest wpisana do rejestru zabytków i nie jest położona na obszarze objętym ochroną (park narodowy, rezerwat przyrody).

Wójt gminy – Gdy działka, na której rośnie drzewo wnioskowane do usunięcia położona jest na terenie gminy wiejskiej, nie jest ona przy tym wpisana do rejestru zabytków oraz nie jest własnością gminy i nie jest położona na obszarze objętym ochroną (park narodowy, rezerwat przyrody).

Burmistrz miasta – Gdy działka, na terenie której rośnie drzewo wnioskowane do usunięcia położona jest na terenie gminy miejskiej (na czele której stoi burmistrz), analogicznie jak wyżej nie jest wpisana do rejestru zabytków, nie jest własnością gminy i nie jest położona na obszarze objętym ochroną (park narodowy, rezerwat przyrody).

Prezydent miasta – Gdy działka, na terenie której rośnie drzewo wnioskowane do usunięcia położona jest na terenie gminy miejskiej (na czele której stoi prezydent), analogicznie jak wyżej nie jest wpisana do rejestru zabytków, nie jest własnością gminy i nie jest położona na obszarze objętym ochroną (park narodowy, rezerwat przyrody).